Over ons

Over ons

Gereformeerde kerk Den Helder en omstreken (GKN)

In 2019 hebben een aantal broeders en zusters uit de regio Noord-Holland Noord / Den Helder en omstreken een initiatiefgroep opgericht met als doel de gereformeerde prediking en het kerkelijk leven dat zich gebonden weet aan de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis, in de regio te behouden en voort te zetten.

Daarbij heeft de gereformeerde kerk Zwolle e.o. een warme hand uitgestoken om deze groep te ondersteunen. Van deze kerk is men dan ook lid geworden en hoopt men dat de zuivere en rechte verkondiging van het Woord een roepende werking heeft op zij die in de Noordkop daar willen samenkomen waar het Woord klinkt.

Totdat er een zelfstandige gemeente gevormd kan worden fungeren we als een soort wijkgemeente van de van GK Zwolle e.o. die samenkomt in Den Helder. Er is – geheel in gereformeerde traditie – een plaatselijke bestuurscommissie gevormd die voornamelijk de praktische gang van zaken organiseert. De pastorale zorg wordt verzorgd door de kerkenraad van Zwolle.
We zijn ons ervan bewust in ons werk geheel afhankelijk te zijn van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hij is het die Zijn kerk vergadert, beschermt en onderhoudt in de eenheid van het ware geloof. Wij weten ons geroepen die eenheid te onderhouden in het gehoorzaam volgen van de Stem van de Goede Herder waar die onverkort verkondigd wordt.

Kerkverband


‘Gereformeerde Kerken Nederland’ is de naam van het kerkverband dat in 2009 tot stand is gekomen. De plaatselijke kerken die lid zijn van dit verband erkennen de Bijbel, ook wel Heilige Schrift, als Gods Woord en willen daarnaar leven. Zodoende aanvaarden zij de belijdenisgeschriften of ‘Drie Formulieren van Eenheid’ (de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels), en houden zij zich aan de gereformeerde Kerkorde (editie Generale Synode van Groningen-Zuid 1978). Daarmee houden zij vast aan de geloofsbelijdenis die de gereformeerde kerken in Nederland via de Afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1834, de Doleantie in 1886, de Vereniging in 1892 en de Vrijmaking in 1944 steeds wilden handhaven. Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.gereformeerdekerkennederland.nl/


GKN Den Helder e.o.